Projekt 10.1.1 Poradnia Onkologiczna – Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

 

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Całkowita wartość Projektu: 2 765 438,00 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 350 622,30 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych
 • wkład własny w kwocie 414 815,70 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do poradni onkologicznej, w której realizowane są świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Ośrodek Medyczny „Samarytanin” na rzecz pacjentów w zakresie chorób onkologicznych.

Cele bezpośrednie Projektu:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
 • zapewnienie kompleksowej realizacji usług medycznych w ramach jednej jednostki
 • poprawa jakości usług medycznych
 • wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia
 • poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie chorób onkologicznych
 • zwiększenie ilości oferowanych świadczeń
 • ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych
 • ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych
 • wzrost liczby świadczonych usług medycznych
 • unowocześnienie zaplecza sprzętowego

Realizacja Projektu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka Medycznego „Samarytanin”, ale też służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzona zostanie liczba świadczonych usług.

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole