Projekty UE

 

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna

Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Tytuł Projektu „Mobilna opieka nad Osobami Starszymi”

Całkowita wartość Projektu: 1 964 631,30 zł

Dofinansowanie w kwocie 1 856 576,58 zł, co stanowi 94,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 1 669 936,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 186 639,98 zł, co stanowi 9,5% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny w kwocie 108 054,72 zł, co stanowi 5,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Program zakłada wsparcie osób starszych, niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cel realizacji Projektu:

 1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta i w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” – w zakresie kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej.
 2. Umożliwienie przywrócenia samodzielności bio-psycho-społecznej osobom niesamodzielnym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zaspakajanie potrzeb i podejście do pacjenta oraz opiekunów w sposób holistyczny.
 3. Umożliwienie przywrócenia sprawnego funkcjonowania przemian demograficzno-społecznych związanych ze starzeniem się ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie wzrostu aktywności fizycznej osób w starszych grupach wiekowych, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 58 roku życia).
 4. Promowanie przywracania aktywności fizycznej, włączenia społecznego, przeciwdziałania zagrożeniu ubóstwem.
 5. Nauka członków rodzin opieki holistycznej nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu:

 1. Integracyjna opieka nad osobami objętymi Projektem.
 2. Zapewnienie niezbędnego transportu medycznego z miejsca zamieszkania do Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” celem wykonania usług z zakresu zabiegów hipertermii.
 3. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi zdrowotne – szkolenia ujmujące aspekty  medyczne, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.
 4. Stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, nebulizatory, elektryczne łóżka medyczne, balkoniki, kule inwalidzkie).
 5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych i/lub prawnych osób objętych Projektem.

W ramach Projektu oferowane będą dwie innowacyjne metody:

 • NEUROPEDIX – metoda polegająca na doborze odpowiednio wyprofilowanych wkładek do obuwia, pozwalających ograniczyć wady postawy i umożliwić prawidłowy chód pacjentom.
 • HIPERTERMIA – metoda leczenia polegająca na stosowaniu wysokiej temperatury dobranej do rodzaju schorzeń (np. nadciśnienie tętnicze, nadmierne napięcie mięśni, zapalenie stawów, chroniczne bóle pleców, schorzenia reumatyczne, migrena, chroniczny katar alergiczny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, syndrom depresji sezonowej, nowotwory, schorzenia medycyny paliatywnej, inne).

W związku z tym pragniemy zaprosić do udziału osoby:

– po 58 roku życia mieszczących się w klasyfikacji wg skali Barthel między 0 a 80 pkt,

– bezrobotne lub na emeryturze,

– niesamodzielne.

Oferujemy m.in. wizyty pielęgniarki lub fizjoterapeuty w domu pacjenta, wypożyczanie sprzętu medycznego, dobranie ortez i leczenie hipertermią. Na pierwszej wizycie lekarz kwalifikuje pacjenta do opieki domowej. Forma zakresu opieki zostanie indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta.

Chętnych prosimy zgłaszać się do rejestracji:

(77) 400 38 12

604 606 584

 

Ośrodek Medyczny „Samarytanin”

45-272 Opole, ul. Pużaka 11

e- mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl

 

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP HIPERTERMII CAŁEGO CIAŁA PONIŻEJ W PLIKACH DO POBRANIA

 

Termin przyjmowania zgłoszeń : 30.05.2018 godzina 15:00

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

ANNOUNCEMENT OF A TECHNICAL DIALOGUE – INFORMACJA O DIALOGU TECHINICZNYM WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

EINE INFORMATION ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON EINEM TECHNISCHEN DIALOG – INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA NIEMIECKOJĘZYCZNA

REGULAMIN OM SAMARYTANIN – DO KONKURSU OFERT

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 13.06.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załączniki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PRZETARGU PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY

 

Termin składania ofert: 21.06.2018

Zapraszamy do składania ofert

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Informujemy również, że w dniu 20.06.2018 zmianie uległ termin składania ofert z dnia 21.06.2018 na 26.06.2018 oraz zmieniono  Załącznik nr 3 zapytania ofertowego – wzór umowy – zmiany 20.06.2018 .

Wszelkie zmiany dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1118265

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi w ramach realizacji Projektu pn. „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 20.07.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja wyborze oferty_Hipertermia

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„MOBILNA OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI”

 1. Rekrutacja pacjentów do uczestnictwa w projekcie pn. „Mobilna opieka nad osobami starszymi” prowadzona będzie sukcesywnie w okresie od 1 sierpnia 2018r. w Biurze Projektu Opole, ul. Kazimierza Pużaka 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 oraz e-mail samarytanin@samarytanin.opole.pl.
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu , a także na stronie internetowej http://samarytanin.opole.pl/ w zakładce „PROJEKTY UE”.

Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia rekrutacji.

W załączeniu:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi”
 • Zał. nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją udziału w projekcie
 • Zał. nr 2 – Ocena osoby według skali Barthel
 • Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. udziału w Projekcie, w tym o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia    w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WO 2014-2020
 • Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
 • Zał. nr 5 – Kwestionariusz dotyczący jakości życia dzięki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestictwa w projekcie pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.08.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 14.09.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 30.09.2018r.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 08.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130081

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130081

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_ortezy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_ortezy_Instrukcja dla Wykonawców

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_ortezy_Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_ortezy_Wzór umowy

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 27.08.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130081

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130081

Poniżej załącznik do pobrania

Informacja o wyborze oferty_ortezy

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 09.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130309

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130309

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny_10.08.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1130309

 

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny_21.08.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1130309

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczalni sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi

w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 27.08.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130309

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1130309

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 17.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131831

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1131831

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_fizjoterapeuta

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_fizjoterapeuta

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_fizjoterapeuta

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_fizjoterapeuta

Karta wizyt_fizjoterapeuta

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_fizjoterapeuta

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 13.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131831

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1131831

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi fizjoterapeutyczne

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 17.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131834

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1131834

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_psycholog

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_psycholog

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_psycholog

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_psycholog

Karta wizyt_psycholog

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_psycholog

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi  w ramach integracyjnej opieki domowej”

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 07.09.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131834

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1131834

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 21.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132168

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1132168

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lekarz

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_lekarz

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lekarz

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lekarz

Karta wizyt lekarza

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_lekarz

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 13.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132168

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1132168

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_usługi lekarskie

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU (powtórzenie postępowania)

W dniu 27.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133263

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1133263

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik nr 3 do Zapytania ofeertowego_Wzór umowy_sprzęt rehabilitacyjny

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 17.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.:„Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133263

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1133263

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_sprzęt rehabilitacyjny

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 29.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133975

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1133975

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi pielegniarskie

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi pielęgniarskie

Karta czynności pielęgniarskich

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

„Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.09.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133975

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1133975

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 07.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135651

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1135651

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe_usługi psychologa

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_usługi psychologa

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi psychologa

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi psychologa

Karta wizyt_usługi psychologa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychy_usługi psychologa

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 21.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135651

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1135651

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi psychologa

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 13.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136848

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1136848

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowegoWzór umowy_usługi fizjoterapeutyczne

Karta wizyt fizjoterapeuty

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_usługi fizjoterapeutyczne

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 14.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136988

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1136988

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi pielęgniarskie

Karta czynności pielęgnacyjnych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 24.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej

50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138821

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1138821

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi psychologa

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi psychologa

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_opis przedmiotu zamówienia_usługi psychologa

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_wzór umowy_usługi psychologa

Karta wizyt_usługi psychologa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_usługi psychologa

Jesteśmy certyfikowaną jednostką

Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN posiada serię certyfikatów, które potwierdzają jakość usług placówki. W tym certyfikat ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

certyfikowana placówka

Adres ośrodka medycznego

Osrodek medyczny Samarytanin

Ośrodek Medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11
45-272 Opole