Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna

Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Tytuł Projektu „Mobilna opieka nad Osobami Starszymi”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.08.01.00-16-0053/16-00 z dnia 28.08.2017r., Aneks nr RPOP.08.01.00-16-0053/16-01 z dnia 07.02.2018r.

Całkowita wartość Projektu: 1 964 631,30 zł

Dofinansowanie w kwocie 1 856 576,58 zł, co stanowi 94,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 1 669 936,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 186 639,98 zł, co stanowi 9,5% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny w kwocie 108 054,72 zł, co stanowi 5,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Program zakłada wsparcie osób starszych, niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cel realizacji Projektu:

 1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta i w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” – w zakresie kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej.
 2. Umożliwienie przywrócenia samodzielności bio-psycho-społecznej osobom niesamodzielnym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zaspakajanie potrzeb i podejście do pacjenta oraz opiekunów w sposób holistyczny.
 3. Umożliwienie przywrócenia sprawnego funkcjonowania przemian demograficzno-społecznych związanych ze starzeniem się ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie wzrostu aktywności fizycznej osób w starszych grupach wiekowych, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 58 roku życia).
 4. Promowanie przywracania aktywności fizycznej, włączenia społecznego, przeciwdziałania zagrożeniu ubóstwem.
 5. Nauka członków rodzin opieki holistycznej nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu:

 1. Integracyjna opieka nad osobami objętymi Projektem.
 2. Zapewnienie niezbędnego transportu medycznego z miejsca zamieszkania do Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” celem wykonania usług z zakresu zabiegów hipertermii.
 3. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi zdrowotne – szkolenia ujmujące aspekty  medyczne, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.
 4. Stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, nebulizatory, elektryczne łóżka medyczne, balkoniki, kule inwalidzkie).
 5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych i/lub prawnych osób objętych Projektem.

W ramach Projektu oferowane będą dwie innowacyjne metody:

 • NEUROPEDIX – metoda polegająca na doborze odpowiednio wyprofilowanych wkładek do obuwia, pozwalających ograniczyć wady postawy i umożliwić prawidłowy chód pacjentom.
 • HIPERTERMIA – metoda leczenia polegająca na stosowaniu wysokiej temperatury dobranej do rodzaju schorzeń (np. nadciśnienie tętnicze, nadmierne napięcie mięśni, zapalenie stawów, chroniczne bóle pleców, schorzenia reumatyczne, migrena, chroniczny katar alergiczny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, syndrom depresji sezonowej, nowotwory, schorzenia medycyny paliatywnej, inne).

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0057/17 z dnia 17.09.2018r.

Całkowita wartość Projektu: 2 765 438,00 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 350 622,30 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych
 • wkład własny w kwocie 414 815,70 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do poradni onkologicznej, w której realizowane są świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Ośrodek Medyczny „Samarytanin” na rzecz pacjentów w zakresie chorób onkologicznych.

Cele bezpośrednie Projektu:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
 • zapewnienie kompleksowej realizacji usług medycznych w ramach jednej jednostki
 • poprawa jakości usług medycznych
 • wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia
 • poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie chorób onkologicznych
 • zwiększenie ilości oferowanych świadczeń
 • ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych
 • ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych
 • wzrost liczby świadczonych usług medycznych
 • unowocześnienie zaplecza sprzętowego

Realizacja Projektu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka Medycznego „Samarytanin”, ale też służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzona zostanie liczba świadczonych usług.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

Całkowita wartość Projektu: 1 811 435,60 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 539 720,26 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych
 • wkład własny w kwocie 271 715,34 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Medycyny Paliatywnej w Ośrodku Medycznym „Samarytanin” .

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Ośrodek Medyczny „Samarytanin” na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej .

Cele bezpośrednie Projektu:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
 • poprawa jakości usług medycznych
 • poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w tym osobami z niepełnosprawnościami
 • zwiększenie ilości oferowanych świadczeń
 • ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych
 • wzrost liczby świadczonych usług medycznych
 • unowocześnienie zaplecza sprzętowego

Realizacja Projektu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka Medycznego „Samarytanin”, ale też służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzona zostanie liczba świadczonych usług.