Aktualne oferty:

 • Praca na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza na Oddziale Medycyny Paliatywnej
 • Praca na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej
 • Praca na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza w Pracowni Chemioterapii
 • Praca na stanowisku opiekun medyczny na Oddziale Medycyny Paliatywnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”,
  K. Pużaka 11, 45-272 Opole. Z Administratorem możesz się skontaktować:
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów RODO osobom, których dane są przetwarzane, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • pisząc na adres e-mail: iod@samarytanin.com.pl,
  • pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”, ul. K. Pużaka 11, 45-272 Opole.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W zakresie określonym w Art. 221 §1 Kodeksu Pracy Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pozostałe dane
  (w szczególności dane kontaktowe) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. na podstawie Twojej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Twoje dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 • organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia zgodnej z art. 28 RODO.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo jej wycofania w dowolnym momencie.
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. Administrator nie będzie wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

…..……………….……………………………

data, czytelny podpis osoby poinformowanej