Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane potocznie RODO.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Podjęliśmy starania by przetwarzane przez nas dane osobowe były należycie zabezpieczone i by chronić prawa osób, których te dane dotyczą, w szczególności:

 • oszacowaliśmy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, w związku z przetwarzaniem ich danych;
 • opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych;
 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
 • powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”

Administratorem danych osobowych jest Cezary Juda prowadzący działalność gospodarzą pod nazwą Cezary Juda Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”, ul. K. Pużaka 11, 45-272 Opole.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • pisząc na adres e-mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl
 • pisząc na adres pocztowy Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego obowiązki pełni Marek Popiel. Z IOD można się skontaktować:

 • pisząc na adres e-mail: iod@samarytanin.opole.pl
 • pisząc na adres pocztowy Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN”.

Przetwarzamy dane osobowe w celach wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności w celu:

 • świadczenia usług medycznych (w tym m.in. prowadzenia dokumentowania i rozliczenia świadczonych usług);
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów prowadzenia rachunkowości, dokumentacji podatkowej i dokumentacji pracowniczej);
 • realizacji uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (w tym zarządzanie ośrodkiem, ochrona mienia, dochodzenie roszczeń lub obrona przez nimi).

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. bankom, operatorom systemów płatniczych, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. naszym partnerom, podwykonawcom, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

W szczególności możemy przekazywać Pastwa dane osobowe:

 • innym podmiotom świadczącym usługi medyczne (w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych);
 • podmiotom wykonującym badania laboratoryjne.

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wygaśnięcia lub utraty podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, może przysługiwać Państwu prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b)   sprostowania (poprawienia) danych;
c)    usunięcia danych;
d)    ograniczenia przetwarzania danych;
e)    przenoszenia danych;
f)     wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);
g)    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
h)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Państwu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z nami za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Poniżej zamieszczamy do pobrania (w formacie PDF) szczegółowe informacje dla osób, których dane przetwarzamy: