INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM NA ZAKUP HIPERTERMII CAŁEGO CIAŁA PONIŻEJ W PLIKACH DO POBRANIA

Termin przyjmowania zgłoszeń : 30.05.2018 godzina 15:00

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

ANNOUNCEMENT OF A TECHNICAL DIALOGUE – INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

EINE INFORMATION ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON EINEM TECHNISCHEN DIALOG – INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM WERSJA NIEMIECKOJĘZYCZNA

REGULAMIN OM SAMARYTANIN – DO KONKURSU OFERT

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 13.06.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załączniki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PRZETARGU PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY

Termin składania ofert: 21.06.2018

Zapraszamy do składania ofert

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Informujemy również, że w dniu 20.06.2018 zmianie uległ termin składania ofert z dnia 21.06.2018 na 26.06.2018 oraz zmieniono  Załącznik nr 3 zapytania ofertowego – wzór umowy – zmiany 20.06.2018 .

Wszelkie zmiany dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1118265

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi w ramach realizacji Projektu pn. „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 20.07.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego systemu do hipertermii całego ciała oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118265

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1118265

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja wyborze oferty_Hipertermia

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
W dniu 08.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130081

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130081

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_ortezy

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_ortezy_Instrukcja dla Wykonawców

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_ortezy_Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_ortezy_Wzór umowy

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 27.08.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego – termoplastycznych ortez na stopy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130081

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130081

Poniżej załącznik do pobrania

Informacja o wyborze oferty_ortezy

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 09.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130309

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1130309

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_sprzęt rehabilitacyjny

UWAGA!

Wpłynęły zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny_10.08.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1130309

Wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które publikujemy wraz z odpowiedziami Odpowiedzi na zapytania wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny_21.08.2018

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie informacje dostępne są także w Bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1130309

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczalni sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi

w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 27.08.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130309

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1130309

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 17.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131831

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1131831

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_fizjoterapeuta

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_fizjoterapeuta

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_fizjoterapeuta

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_fizjoterapeuta

Karta wizyt_fizjoterapeuta

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_fizjoterapeuta

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 13.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131831

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1131831

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi fizjoterapeutyczne

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 17.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131834

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1131834

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_psycholog

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_psycholog

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_psycholog

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_psycholog

Karta wizyt_psycholog

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_psycholog

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi  w ramach integracyjnej opieki domowej”

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 07.09.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131834

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1131834

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 21.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132168

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1132168

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lekarz

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_lekarz

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lekarz

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lekarz

Karta wizyt lekarza

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_lekarz

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 13.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarza na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132168

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1132168

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_usługi lekarskie

INFORMACJE O OGŁOSZENIU (powtórzenie postępowania)

W dniu 27.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133263

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1133263

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_sprzęt rehabilitacyjny

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”

W dniu 17.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.:„Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach tworzonej wypożyczali sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu jego obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133263

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1133263

Poniżej załącznik do pobrania: Informacja o wyborze oferty_sprzęt rehabilitacyjny

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 29.08.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133975

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1133975

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi pielęgniarskie

Karta czynności pielęgniarskich

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

„Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 13.09.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133975

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1133975

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 07.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135651

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1135651

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe_usługi psychologa

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_usługi psychologa

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi psychologa

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi psychologa

Karta wizyt_usługi psychologa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_usługi psychologa

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 21.09.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135651

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1135651

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi psychologa

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 13.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136848

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1136848

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowegoWzór umowy_usługi fizjoterapeutyczne

Karta wizyt fizjoterapeuty

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_usługi fizjoterapeutyczne

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 05.10.2018r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy

w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136848

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1136848

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi fizjoterapeutyczne

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 14.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136988

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1136988

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_usługi pielęgniarskie

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_usługi pielęgniarskie

Karta czynności pielęgnacyjnych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi  w ramach integracyjnej opieki domowej”

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 05.10.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136988

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1136988

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_usługi pielęgniarskie

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 24.09.2018 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej

50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138821

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1138821

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi psychologa

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_usługi psychologa

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_opis przedmiotu zamówienia_usługi psychologa

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_wzór umowy_usługi psychologa

Karta wizyt_usługi psychologa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_usługi psychologa

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN, netto, w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania pn.:

Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi  w ramach integracyjnej opieki domowej”

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 05.10.2018r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138821

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1138821

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_usługi psychologa

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 29.01.2019 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej

50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163322

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1163322

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_psycholog

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla wykonawców_psycholog

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_psycholog

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_psycholog

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_psycholog

Karta wizyt_sesji_psycholog

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”

W dniu 06.03.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcyw ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163322

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1163322

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi psychologa

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 26.02.2019 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169350

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1169350

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe-Usługi pielęgniarskie

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_Usługi pielęgniarskie

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_Usługi pielęgniarskie

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Umowa_Usługi pielęgniarskie

Umowa powierzenia przetwarzania danych_Usługi pielęgniarskie

Karta czynności pielęgnacyjnych_Usługi pielęgniarskie

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.”

W dniu 12.03.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169350

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1169350

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_usługi pielęgniarskie

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

W dniu 10.05.2019 na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184345

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” : 1184345

Poniżej załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_Usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_Usługi fizjoterapeutyczne

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_Usługi fizjoterapeutyczne

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Karta wizyt fizjoterapeuty

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej”.

W dniu 22.05.2019r.  na portalu pn.: „Baza konkurencyjności” opublikowana została informacja o wyborze wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości przekraczającej 50 000PLN netto dla zadania pn.: „Świadczenie usług  fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi w ramach integracyjnej opieki domowej.”

Link do strony z ogłoszeniem :       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184345

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1184345

Poniżej załącznik do pobrania:Informacja o wyborze oferty_fizjoterapeuta