Informacje o projekcie

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0057/17-00 z dnia 17.09.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia poradni onkologicznej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Całkowita wartość Projektu: 2 765 438,00 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 350 622,30 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych
 • wkład własny w kwocie 414 815,70 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do poradni onkologicznej, w której realizowane są świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Ośrodek Medyczny „Samarytanin” na rzecz pacjentów w zakresie chorób onkologicznych.

Cele bezpośrednie Projektu:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
 • zapewnienie kompleksowej realizacji usług medycznych w ramach jednej jednostki
 • poprawa jakości usług medycznych
 • wzrost zaufania społeczeństwa wobec jednostek ochrony zdrowia
 • poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie chorób onkologicznych
 • zwiększenie ilości oferowanych świadczeń
 • ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych
 • ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych
 • wzrost liczby świadczonych usług medycznych
 • unowocześnienie zaplecza sprzętowego

Realizacja Projektu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka Medycznego „Samarytanin”, ale też służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzona zostanie liczba świadczonych usług.