Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna

Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Tytuł Projektu „Mobilna opieka nad Osobami Starszymi”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.08.01.00-16-0053/16-00 z dnia 28.08.2017r., Aneks nr RPOP.08.01.00-16-0053/16-01 z dnia 07.02.2018r.

Całkowita wartość Projektu: 1 964 631,30 zł

Dofinansowanie w kwocie 1 856 576,58 zł, co stanowi 94,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 1 669 936,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 186 639,98 zł, co stanowi 9,5% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny w kwocie 108 054,72 zł, co stanowi 5,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Program zakłada wsparcie osób starszych, niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cel realizacji Projektu:

 1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta i w Ośrodku Medycznym „SAMARYTANIN” – w zakresie kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej.
 2. Umożliwienie przywrócenia samodzielności bio-psycho-społecznej osobom niesamodzielnym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe zaspakajanie potrzeb i podejście do pacjenta oraz opiekunów w sposób holistyczny.
 3. Umożliwienie przywrócenia sprawnego funkcjonowania przemian demograficzno-społecznych związanych ze starzeniem się ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie wzrostu aktywności fizycznej osób w starszych grupach wiekowych, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 58 roku życia).
 4. Promowanie przywracania aktywności fizycznej, włączenia społecznego, przeciwdziałania zagrożeniu ubóstwem.
 5. Nauka członków rodzin opieki holistycznej nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu:

 1. Integracyjna opieka nad osobami objętymi Projektem.
 2. Zapewnienie niezbędnego transportu medycznego z miejsca zamieszkania do Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” celem wykonania usług z zakresu zabiegów hipertermii.
 3. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi zdrowotne – szkolenia ujmujące aspekty  medyczne, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.
 4. Stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, nebulizatory, elektryczne łóżka medyczne, balkoniki, kule inwalidzkie).
 5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych i/lub prawnych osób objętych Projektem.

W ramach Projektu oferowane będą dwie innowacyjne metody:

 • NEUROPEDIX – metoda polegająca na doborze odpowiednio wyprofilowanych wkładek do obuwia, pozwalających ograniczyć wady postawy i umożliwić prawidłowy chód pacjentom.
 • HIPERTERMIA – metoda leczenia polegająca na stosowaniu wysokiej temperatury dobranej do rodzaju schorzeń (np. nadciśnienie tętnicze, nadmierne napięcie mięśni, zapalenie stawów, chroniczne bóle pleców, schorzenia reumatyczne, migrena, chroniczny katar alergiczny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, syndrom depresji sezonowej, nowotwory, schorzenia medycyny paliatywnej, inne).

W związku z tym pragniemy zaprosić do udziału osoby:

– po 58 roku życia mieszczących się w klasyfikacji wg skali Barthel między 0 a 80 pkt,

– bezrobotne lub na emeryturze,

– niesamodzielne.

Oferujemy m.in. wizyty pielęgniarki lub fizjoterapeuty w domu pacjenta, wypożyczanie sprzętu medycznego, dobranie ortez i leczenie hipertermią. Na pierwszej wizycie lekarz kwalifikuje pacjenta do opieki domowej. Forma zakresu opieki zostanie indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta.

Chętnych prosimy zgłaszać się do rejestracji:

(77) 400 38 12
604 606 584

Ośrodek Medyczny „Samarytanin”
45-272 Opole, ul. Pużaka 11
e- mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„MOBILNA OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI”

 1. Rekrutacja pacjentów do uczestnictwa w projekcie pn. „Mobilna opieka nad osobami starszymi” prowadzona będzie sukcesywnie w okresie od 1 sierpnia 2018r. w Biurze Projektu Opole, ul. Kazimierza Pużaka 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 oraz e-mail samarytanin@samarytanin.opole.pl.
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu , a także na stronie internetowej https://samarytanin.opole.pl/ w zakładce „PROJEKTY UE”.

Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia rekrutacji.

W załączeniu:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi”
 • Zał. nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją udziału w projekcie
 • Zał. nr 2 – Ocena osoby według skali Barthel
 • Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. udziału w Projekcie, w tym o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia    w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WO 2014-2020
 • Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
 • Zał. nr 5 – Kwestionariusz dotyczący jakości życia dzięki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Mobilna opieka nad osobami starszymi

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.08.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 14.09.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 30.09.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.10.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.12.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.01.2019r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.03.2019r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 30.06.2019r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.12.2019r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej, termin składania dokumentacji przez kandydatów ubiegających się o udział w projekcie „Mobilna opieka nad osobami starszymi” zostaje wydłużony do dnia 31.01.2020r.