Informacje o projekcie

Projekt pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.01.01-16-0058/17-00 z dnia 02.10.2018r.

Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Całkowita wartość Projektu: 1 811 435,60 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 539 720,26 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych
  • wkład własny w kwocie 271 715,34 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Medycyny Paliatywnej w Ośrodku Medycznym „Samarytanin” .

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Ośrodek Medyczny „Samarytanin” na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej .

Cele bezpośrednie Projektu:

  • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
  • poprawa jakości usług medycznych
  • poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w tym osobami z niepełnosprawnościami
  • zwiększenie ilości oferowanych świadczeń
  • ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych
  • wzrost liczby świadczonych usług medycznych
  • unowocześnienie zaplecza sprzętowego

Realizacja Projektu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka Medycznego „Samarytanin”, ale też służby zdrowia jako sektora systematycznie podnoszącego jakość swoich usług. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług, poszerzona zostanie liczba świadczonych usług.