Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem komputerów, ksera, drukarek kolorowych

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów  (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1254189#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1254189

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_komputery,ksero,drukarki

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_komputery,ksero,drukarki

Termin składania ofert: 24.07.2020r. godz. 10.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) komputerów  (zestawów z oprogramowaniem biurowym i do archiwizacji danych) szt. 3, 2) ksera wielofunkcyjnego szt. 1, 3) drukarek kolorowych szt. 2  oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie poradni onkologicznej  Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 11.08.2020r. na portalu pn.: „Baza konkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254189

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”:1254189

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_komputery,drukarki,ksero