Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

W dniu 15.07.2020r. na portalu „Baza konkurencyjności” opublikowane zostało:

Zapytanie ofertowe dla przetargu prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Link do strony z ogłoszeniem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1254067#

Nr ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności” 1254067

Poniżej dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_lodówka dla pacjentów

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego_Instrukcja dla Wykonawców_lodówka dla pacjentów

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia_lodówka dla pacjentów

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy_lodówka dla pacjentów

Termin składania ofert: 23.07.2020r. do godz. 9.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności , w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz Regulamin określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi ” w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana w dniu 31.07.2020r. na portalu pn.: „Baza onkurencyjności”. Link do strony z ogłoszeniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254067

Numer ogłoszenia w „Bazie konkurencyjności”: 1254067

Poniżej załącznik do pobrania: Unieważnienie postępowania_lodówka dla pacjentów